SERVIER HUNGÁRIA Kft. egyéni támogatási alapelvei és a támogatást igénybe vevő személy nyilatkozatai

A SERVIER HUNGÁRIA Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. West End irodaház B torony III. emelet, a továbbiakban: „Servier”) a hozzá benyújtott kérelmek egyedi elbírálása alapján természetbeni támogatásokat nyújt a betegek és az egészségügyi intézményrendszer működése szempontjából kiemelkedően hasznos szakmai rendezvényeken, kongresszusokon, konferenciákon, továbbképzéseken, tanfolyamokon (a továbbiakban: „Rendezvények”) történő részvételre egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytató szakemberek számára a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (a továbbiakban: „Gyftv.”) 14. § (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

A Servier egyéni támogatást csak a belső eljárásrendjében meghatározottak szerint adhat. A Servier nem nyújt támogatást házastársak vagy kísérők részvételéhez. A támogatás kizárólag a részvételhez közvetlenül kapcsolódó kiadásokra szorítkozik. A Kérelmező részére pénzbeli kifizetés nem történik. A Servier a természetbeni támogatást oly módon nyújtja, hogy a támogatás összegét közvetlenül a Rendezvény szervezőjének vagy a megbízott utazásszervezőnek utalja át.

Egyéni támogatást kérelmezni kizárólag a jelen weboldalon található internetes formanyomtatvány kitöltésével és benyújtásával lehet.

A kérelmeket a Servier megvizsgálja és saját eljárásrendjének megfelelően értékeli. A Servier csak a hiánytalanul kitöltött és dokumentált egyéni támogatási kérelmeket értékeli, és saját eljárási szabályzata szerint jár el. Ennek során a Servier jogosult arra, hogy a kérelemben megjelöltnél alacsonyabb összegű támogatást ítéljen meg.

A Servier valamennyi Kérelmezőt írásban értesíti döntéséről. A Servier a támogatást elnyerő támogatottakkal Egyéni Támogatási Szerződést köt.

A beérkező egyéni támogatási kérelmek elbírálásánál a Servier a tőle elvárható gondossággal megvizsgálja, hogy a támogatás elfogadható, jogszerű és etikus célokat szolgáljon. Ezt a célt szolgálja az alábbi adatlap, amely egyben biztosítja és dokumentálja mind a Servier, mind pedig a Kérelmező valós és jogszerű szándékait.

A Servier a Kérelmezőtől a kérelem elbírálása körében további információkat és dokumentumokat kérhet, amennyiben azt szükségesnek tartja.

A Servier köteles gondoskodni a Rendezvényen való részvétellel kapcsolatos valamennyi adminisztratív feladat ellátásáról.

Nyilatkozatok

Kérelmezőként az Egyéni Támogatási Kérelem kitöltésével és jelen jogi feltételek elfogadásával egyidejűleg kijelentem az alábbiakat:

1.Kijelentem, hogy megfelelek a Gyftv. azon kritériumának, miszerint egészségügyi vagy tudományos tevékenységet folytatok. Kijelentem, hogy a Rendezvényen személyesen veszek részt.

2.Kijelentem, hogy a Rendezvény nyelvét – az Egyéni Támogatási Kérelemben foglalt támogatási cél megvalósulásához szükséges mértékben – ismerem.

3.Kijelentem, hogy a támogatás összege a Rendezvényen való részvétellel közvetlen összefüggésben felmerülő kiadásokat nem haladja meg.

4.A Servier által nyújtott információk alapján tisztában vagyok azzal, hogy a Servier-nek az EFPIA Magatartási Kódexére (The EFPIA Code of Practice,) és az AIPM Magatartási Kódexére (Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének [AIPM] magatartási kódexe) tekintettel dokumentálási, adatkezelési (”Adatkezelés”) és közzétételi (”Közzététel”) kötelezettsége áll fenn az Egyéni Támogatási Szerződéshez kapcsolódó egyes adatok, ú.m név, praxis helye, pecsétszám (egyéb azonosításra alkalmas regisztrációs szám) és az AIPM Magatartási Kódexe 23. cikke szerint közzéteendő közvetlen vagy közvetett juttatások („Közzétételi Kötelezettség”) vonatkozásában. A Támogatási Kérelem előkészítése során lehetőségem volt a Közzétételi Kötelezettségre vonatkozóan a Servier képviselőjével egyeztetni, kérdéseket feltenni, a nyilatkozatomat a fentiek tudatában és ismeretében teszem meg.

5.Kifejezetten tudomásul veszem, hogy a Servier – kizárólag a jelen kérelem céljából – az Egyéni Támogatási Kérelemben foglalt személyes adataimat a vonatkozó magyar és uniós jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően az esetleges egyéni támogatási szerződés megkötését megelőzően kérésemre történő elbíráláshoz szükséges lépések megtétele érdekében, valamint szerződéskötés esetén a szerződés teljesítése és az ennek érdekében történő kapcsolattartás céljából a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján kezelje, feldolgozza, a támogatás céljaként megjelölt Rendezvény szervezőjének, mint harmadik félnek továbbítsa, illetve a Gyftv. 14. § (10) és (11) bekezdései – és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja – alapján az OGYÉI részére bejelentse. Az adatkezelésre egyebekben a Servier Adatkezelési Tájékoztatója valamint az Egyéni Támogatási Szerződés adatkezelésre vonatkozó rendelkezései irányadók. A Rendezvény szervezője a Rendezvény vonatkozásában önálló adatkezelőnek minősül.

6.Tudomásul veszem, hogy a Rendezvényről – a Rendezvényt követő 30 (harminc) naptári napon belül – köteles vagyok a rendelkezésemre bocsátott űrlapnak megfelelő strukturált írásbeli beszámolót készíteni és azt a Servier részére megküldeni.

7.Kijelentem, hogy az Egyéni Támogatási Kérelem kérdéseit és a nyilatkozatokat jogi felelősségem teljes tudatában a legjobb és legteljesebb tudomásomnak megfelelően, teljeskörűen és kimerítően válaszoltam meg.

8.Kijelentem, hogy amennyiben a támogatás elnyerésére az általam benyújtott Egyéni Támogatási Kérelemben foglaltak nem felelnek meg a valóságnak, a kérelmet nem lehet figyelembe venni, az esetlegesen megítélt támogatás nem folyósítható számomra, illetve a Servier a már folyósított támogatást visszakövetelheti.

Amennyiben a Kérelmezőnek az egyéni támogatási kérelmek kitöltésével vagy azok értékelésének módszereivel kapcsolatosan kérdései merülnek fel, úgy ezzel kapcsolatosan a Servier-nél a mindenkori kongresszus menedzsert kereshetik a következő email címen: kongresszus@servier.comÁSZF

Tudomásul veszem, hogy a Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik az általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), amely tartalmazza a támogatás odaítélésének és felhasználásának feltételeit, a támogatott kötelezettségeit, a Servier adatkezelésre vonatkozó kötelezettségeit és a támogatott adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

KÖZZÉTÉTELI NYILATKOZAT

Tudomásom van arról, hogy a Servier tagja az European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) elnevezésű iparági szervezetnek, mely tagszervezetei részére kötelező önszabályozási rendelkezéseket bocsát ki.

Tekintettel arra, hogy a Servier-nek az EFPIA Magatartási Kódexére (The EFPIA Code of Practice) és az AIPM Magatartási Kódexére (Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete: AIPM) figyelemmel közzétételi kötelezettsége áll fenn az AIPM Magatartási Kódex 23.03. pontjában ismertetett kivételekkel a juttatások esetén az Egyéni Támogatási Szerződéshez kapcsolódó egyes adatok, ú.m név, praxis helye, pecsétszám (egyéb azonosításra alkalmas regisztrációs szám) és az AIPM Magatartási Kódexe 23. cikke szerint közzéteendő közvetlen vagy közvetett juttatások vonatkozásában,

hozzájárulok adataimnak az AIPM Magatartási Kódexének 23.05. szakasza szerinti egyénileg lebontott, tételes közzétételéhez és ahhoz, hogy a Servier azok nyilvánosságát a szabályozás által elvárt, a szerződés teljesítését követő, legalább három teljes naptári éves időtartamban biztosítsa, és a transzparencia kötelezettségek teljesítése érdekében a kezelt adatokat a Servier a cégcsoportjába tartozó vállalatok vagy a jelen nyilatkozat szerinti adatok feldolgozásra megbízott személy részére továbbítsa. Tudomásom van arról, hogy az egyénileg lebontott, tételes közzétételhez adott hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom a transzparencia@hu.servier.com e-mail címre vagy a Servier Hungária Kft. 1062 Budapest, Váci út 1-3. postacímre megküldött nyilatkozatommal. Tudomással bírok arról, hogy bármikor kérhetem a rólam a Servier által tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést, azok frissítését vagy szükség esetén javítását. Tudomással bírok arról, hogy a jelen hozzájárulásom alapján az érintett személyes adataim hozzáférhetőek lesznek a nyilvánosság számára legalább az elkövetkező 3 (azaz három) évben.

nem járulok hozzá adataimnak az AIPM Magatartási Kódexének 23.05. szakasza szerinti egyénileg lebontott, tételes közzétételéhez és egyidejűleg tudomásul veszem, hogy azok az AIPM Magatartási Kódexének 23.05. szakasza szerinti összesített közzététel tárgyát képezik.
Mégse Tovább